Ευκαιρίες
καριέρας

GDPR κανονισμός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Γενική Κλινική Βουγιουκλάκειο διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τοποθετώντας σε προτεραιότητα την ορθή διαχείριση και επεξεργασία τους από το προσωπικό μας.

Στην κλινική Βουγιουκλάκειο, δεσμευόμαστε να ακολουθήσουμε πλήρως τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και το εκάστοτε ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Γενική Κλινική Δυτικής Αττικής Βουγιουκλάκειο ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, διαρθρώνει, αποθηκεύει, μεταβάλλει, ανακτά, υποβάλλει σε επεξεργασία, διαβιβάζει, περιορίζει ή διαγράφει.

Γενική Κλινική Δυτική Αττικής – Βουγιουκλάκειο
Δ. Σμύρνης 36 Αιγάλεω, 12242
Τηλ. : 210 5906611 -15
E-mail: [email protected]

Για θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της κλινικής στο email [email protected].

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Η κλινική Βουγιουκλάκειο συλλέγει και διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για την παροχή διαγνωστικών, θεραπευτικών, επεμβατικών και νοσηλευτικών πράξεων προς τους πελάτες/ασθενείς της.

Για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων, η κλινική συλλέγει προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα, έτος και μέρος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email, αρ. ταυτότητας / αρ. διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ασφαλιστικό ταμείο και αρ. Μητρώου αυτού, ιατρικό ιστορικό / αποτελέσματα παλαιότερων εξετάσεων.

3. ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Γενική Κλινική Δυτικής Αττικής Βουγιουκλάκειο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δίνονται από τον πελάτη/ασθενή κατά την άφιξή του, είτε με σκοπό τη νοσηλεία, είτε για τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων.

Σε περίπτωση αδυναμίας του φυσικού προσώπου, υπάρχει η δυνατότητα κάποια από τα δεδομένα να δοθούν από τον συνοδό του ή/και από τον ιατρό του ασθενούς, εφόσον παραπέμπεται στην κλινική.

Ενδέχεται επίσης ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να ληφθούν από τρίτες πηγές (π.χ. συντονιστικό κέντρο ΕΚΑΒ ή από άλλους οργανισμούς υγείας, π.χ. σε περίπτωση μεταφοράς του ασθενούς στην κλινική).

4. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή διαγνωστικών, θεραπευτικών, επεμβατικών και νοσηλευτικών πράξεων προς τους πελάτες/ασθενείς μας. Κάποια στοιχεία επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης των υπηρεσιών της κλινικής Βουγιουκλάκειο, πάντα εφόσον έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση των φυσικών προσώπων.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση: i. Η παροχή όλων των ιατρικών υπηρεσιών της Κλινικής προς τους πελάτες/ασθενείς της και ii. προκειμένου η Κλινική ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ να συμμορφωθεί με τις έννομες υποχρεώσεις της, κατά τη λειτουργία της.

5. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν κατά περίπτωση οι εργαζόμενοι της Γενικής Κλινικής Δυτικής Αττικής Βουγιουκλάκειο αποκλειστικά στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.

Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους αποδέκτες. Αναφέρονται ενδεικτικά πιθανοί αποδέκτες:

 • Το ασφαλιστικό ταμείο σας
 • Την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία σας, σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε ότι θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε
 • Συνεργαζόμενα εξειδικευμένα εργαστήρια
 • Επιστημονικά διασυνδεδεμένα νοσοκομεία
 • Προμηθεύτριες εταιρίες υλικών, όταν απαιτείται
 • Εξωτερικοί συνεργάτες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της κλινικής Βουγιουκλάκειο
 • Σε ελεγκτικούς και άλλους δημόσιους φορείς, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

  6. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Η κλινική Βουγιουκλάκειο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα 10 ετών αν πρόκειται για διαγνωστικές εξετάσεις και για 20 έτη, σε περίπτωση νοσηλείας σας, σύμφωνα με τον Ν.3418/2005 και φυλάσσονται σε προστατευόμενο αρχείο με ελεγχόμενη πρόσβαση.

  Αν η υπάρξει συγκατάθεσή σας που ορίζει διαφορετική διάρκεια τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, τότε τηρούνται έως ότου να ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή. Τονίζεται πως στην περίπτωση αυτή, η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν αναιρεί τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

  Η κλινική Βουγιουκλάκειο διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία τους και την αποτροπή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

  7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

  Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

  Δικαίωμα πρόσβασης
  Διατηρείτε το δικαίωμα γνωστοποίησης των δεδομένων σας που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, τον λόγο και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε αντίγραφό τους.

  Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση ή/και συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

  Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
  Μπορείτε να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων αφότου αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωση ή στην προστασία έννομων συμφερόντων της εταιρίας κλπ.) το δικαίωμά σας αυτό ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται.

  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
  όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και μέχρι να γίνει η σχετική επαλήθευση, εναλλακτικά της διαγραφής τους.

  Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
  Δικαιούστε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.

  Δικαίωμα στη φορητότητα
  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

  Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
  Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας πριν την ανάκλησή της.


  8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ)


  Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.